TRIBE TRIATOMINI
GO TO:
DIPETALOGASTER
ERATYRUS
HERMANLENTIA
MEPRAIA
PANSTRONGYLUS
PARATRIATOMA
TRIATOMA